Prabhat Khabar Kavi Sammelan

Prabhat Khabar Kavi Sammelan

Date : 09 March 2019

Invited Poets :  Shambhu Shikhar, Rahul Awasthi, Mumtaz Nasim, Kamal Agney, Vikas Baukhal

Occasion of Kavi Sammelan :  Prabhat Khabar Newspaper Kavi Sammelan

Venue of Kavi Sammelan : Townclub Field, Madhubani, Bihar

Kavi Sammelan Organiser : Prabhat Khabar Newspaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *