Agaman Kavi Sammelan Indore

Agaman Kavi Sammelan Indore

Date : 29 August 2021

Invited Poets : Shambhu Shikhar, Sashikant Yadav, Manika Dube, Mahendra Singh Panwar, Abhay Nirbhik, Pankaj Dixit, Aman Akshar , Rajeev Raj

Venue : Abhinav Kala Samaj Gandhi Hall Indore

Kavi Sammelan Organizer : Mansarovar, PS Academy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *