Ambedkar Nagar Kavi Sammelan

Ambedkar Nagar Kavi Sammelan

Invited Poets : Aman Akshar, Manika Dube, Abhay Nirbhik, Shashikant Yadav, Ram Bhadawar, Ashok Tatambari, Bihari Lal Ambar, Vikas Baukhal, Vandana Shukla

Date :   07 January 2022

Occasion of Kavi Sammelan :   Chaturdash Ramarshi Mahotsav

Venue of Kavi Sammelan :    Ambedkarnagar

Kavi Sammelan Organiser :   Chaturdash Ramarshi Mahotsav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *