Bajpur Kavi Sammelan

Bajpur Kavi Sammelan

Invited Poets : Amit Sharma, Shambhu Shikhar, Kavya Shri Jain, Ekta BHarati, Sakshi Tiwari, Priyanshu Gajendra 

Date : 17 December 2022

Venue of Kavi Sammelan : Bajpur, Uttarakhand

Kavi Sammelan Organiser :  Bharat Vikas Parishad, Uttarakhand Purvi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *