Chittaurgarh Kavi Sammelan Rajsthan

Chittaurgarh Kavi Sammelan Rajsthan

Date : 02 April 2022

Invited Poets :  Sampat Saral, Hemant Pandey, Manu Vaishali, Ramesh Sharma, Govind Rathi, Banaj Kumar Banaj, Rajkumar Badal

Kavi Sammelan Organiser :   Cover Story Daily Evening

Occasion of Kavi Sammelan : Cover Story Daily Evening

Venue of Kavi Sammelan :  Chittaurgarh Rajsthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *