Ek Sham Bharatiya Sena Ke Nam

Ek Sham Bharatiya Sena Ke Nam

Invited Poets :  Kavita Tiwari, Hari Om Panwar,  Smit Mishra, Mohan Muntazir, Kavya Shri Jain, Shrikant Sharma

Date :  11 June 2019

Venue of Kavi Sammelan :   Gandhi Hall, Pantnagar, Uttarakhand

Occasion of Kavi Sammelan :  Ek Sham Bharatiya SEna Ke Nam

Kavi Sammelan Organiser :  Indian Red Cross Society

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *