Ek Sham Guruwar Ke Nam Kavi Sammelan, Sagar

Ek Sham Guruwar Ke Nam Kavi Sammelan, Sagar

Date : 10 September 2019

Invited Poets : Ashok Sundarani, Anil Tejas, Namrata Namita, Rajendra Bidua, Mukesh Manmauji, Akhil Jain

Venue of Kavi Sammelan :  Sagar

Occasion of Kavi Sammelan : Ek Sham Guruwar Ke Nam

Kavi Sammelan Organiser :  Jain Samaj Sagar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *