Garoth Kavi Sammelan

Garoth Kavi Sammelan

Date : 23 October 2017

Venue Kavi Sammelan : Shaheed Chauk Garoth

Invited Poets : Madan Mohan Samar, Gauri Mishra, Monika Dehlavi, Ajay Attapattu, Pratap Faujdar, Pushpendra Joshi, Deepak Gupta, Ashok Sundarani, Kesar Dev Marwari, Kunal Acharya

Kavi Sammelan Organizer : Powal Navyuwak Mandal ewam Garoth Yuwamanch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *