Geet Chandani 2022

Geet Chandani 2022

Invited Poets :  Kirti Kale, Durgadan Singh Gaur, Sufalata Tripathi, Balram Tripathi, Shaymsunda Palod, Dinesh Prabhat, Utkarsh Agnihotri, Ishan Dube, Megh Shyam Megh

Date : 08 October 2022

Venue of Kavi Sammelan :  Jaipur

Kavi Sammelan Organiser :   Tarun Samaj Jaipur

Occasion : Sharad Purnima 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *