Holi Kavi Sammelan, Katani

Holi Kavi Sammelan, Katani

Invited Poets :  Gauri Mishra, Namrata Jain, Sushrut Mayank, Chetan Charchit, Ana Dehlavi, Prakash Pateriya, Surendra Yadavendra, Arjul Allahad, Suraj Rai Suraj, Ashok Sundarani

Date :  22 March 2019

Occasion of Kavi Sammelan :  Holi Kavi Sammelan

Venue of Kavi Sammelan :   Ramleela MAidan, Katani

Kavi Sammelan Organiser :  Muktidham Samiti, Katani Light Association Badhai Utsav Samiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *