Jain Samaj Jodhpur Kavi Sammelan

Jain Samaj Jodhpur Kavi Sammelan

Date : 26 December 2017

Venue Kavi Sammelan : Dhundhada Rajsthan

Invited Poets : Gauri Mishra, Yashoda Solanki, Babu Banjara, Munna Battery, Ashok Sundrani, Abdul Gaffar

Kavi Sammelan Organizer : Jain Samaj, Dhundhada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *