Jain Samaj Khariyar Kavi Sammelan

Jain Samaj Khariyar Kavi Sammelan

Date : 25 October 2017

Venue Kavi Sammelan : Ganpati Palace, Khariyar Road

Invited Poets : Sunil Jogi, Anamika Amber, Ajay Attapattu, Anil Agrawanshi, Shahsi Kant Yadav

Kavi Sammelan Organizer : Shri Mahaveer Gaushala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *