Kailash Gautam Smriti Kavi Sammelan

Kailash Gautam Smriti Kavi Sammelan

Invited Poets :   Chirag Jain, Sarvesh Asthana, Ramesh Muskan, Azhar Iqbal, Naval Sudhanshu, Shambhu Shikhar, Bhavna Tiwari

Date : 27 December 2022

Venue of Kavi Sammelan : Allahabad Uttar Pradesh

Kavi Sammelan Organiser : Kailash Gautam Smriti Sansthan, Prayagraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *