Kariyar Kavi Sammelan

Kariyar Kavi Sammelan

Invited Poets : Manika Dube, Pratap Fauzdar, Shahsi Kant Yadav, Hemant Pandey, Rakesh Jain, Jani Bairagi   

Date : 02 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Khariyar, Raipur

Kavi Sammelan Organiser :  Anopchand Tilokchand Jewelers 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *