Kavitaon Ka Indradhanush Kavi Sammelan, Indore

Kavitaon Ka Indradhanush Kavi Sammelan, Indore

Date : 24 January 2015

Venue Kavi Sammelan : Ravindra Natya Grig, Indore

Invited Poets : Hari Om Panwar, Ramesh Sharma, Arun Gemini, Anu Sapan, Ashok Bhati, Dinesh Desi Ghee

Occasion of Kavi Sammelan :  Jhanda OOncha Rahe Hamara Abhiya

Kavi Sammelan Organizer : Vanbandhu Parishad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *