Kavya Kumbh Allahabad Kavi Sammelan

Kavya Kumbh Allahabad Kavi Sammelan

Date : 28 December 2017

Invited Poets : Sarita Sharma, Vishnu Saxena, Som Thakur, Sarvesh Ashthana, Sandeep Sharma, Ashish Anal, Pankaj Prasun, Shlesh Gautam

Occasion of Kavi Sammelan : Kailash Gautam Smriti Utsav

Kavi Sammelan Organiser : Kailash Gautam Srijan Sansthan, Allahabad

Venue of Kavi Sammelan : Allahabad, Uttar Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *