Mandu Kavi Sammelan

Mandu Kavi Sammelan

Date : 11 January 2023

Invited Poets : Rajeev Raj, Sonaroopa Vishal, Amar Akshar, Vishnu Saxena, Rajeev Sharma, Sudeep Bhola, Pankaj Dikshit, Pankaj Prasoon, Dheeraj Sharma

Venue of Kavi Sammelan : Mandu, MP

Occasion of Kavi Sammelan : Mandu Mahotsav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *