NPCIL Kavi Sammelan

NPCIL Kavi Sammelan

Invited Poets : Shailesh LodhaShambhu Shikhar, Rajesh Reddy, Lata Haya, Ash Karan Atal, Kamal Agney

Venue of Kavi Sammelan :  NPCIL, Anushakti Nagar, Maharashtra

Date : 17 September 2022

Kavi Sammelan Organiser : NPCIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *