Prashant Vihar Kavi Sammelan

Prashant Vihar Kavi Sammelan

Invited Poets : Rajesh Chetan, Mahendra Ajnabi, Anil Agravanshi, Deepak Saini, Priyanka Rai

Date : 30 November 2022

Venue of Kavi Sammelan : Prashant Vihar Delhi

Kavi Sammelan Organiser : Rohini Jagriti Munch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *