Thahakon Bhari Sham Mumbai Kavi Sammelan

Thahakon Bhari Sham Mumbai Kavi Sammelan

Date : 02 April 2022

Invited Poets : Arun Gemini, Mahesh Dube, Subhash Kabra, Mukesh Gautam, Rana Tabassum

Kavi Sammelan Organiser :  Nehru Gymkhana

Venue of Kavi Sammelan : Mumbai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *