Vaishya Mahasabha Kavi Sammelan

Vaishya Mahasabha Kavi Sammelan

Invited Poets :  Pratap Faujdar, Vineet Chauhan, Dinesh Desi Ghee, Vibha Shukla

Date : 01 October 2022

Venue of Kavi Sammelan : Shamsabad Agra

Kavi Sammelan Organiser :  Akhil Bharatiya Mathur Vaishya Mahasabha 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *