Vikas Deepotsav Kavi Sammelan, Lucknow

Vikas Deepotsav Kavi Sammelan, Lucknow

Date : 02 November 2021

Venue of Kavi Sammelan : Jhuleleal Vatika, Hanuma Setu Lucknow 

Invited Poets in Kavi Sammelan :Ved Vrat Vajpai, Mukul Mahan, Suman Dube, Abhay Singh Nirbheek, Akhilesh Mishra, Pankaj Prasoon,  Sarvesh Asthana, Arun Gemini, Sonroopa Vishal, Shambhu Shikhar, Vishnu Saxena, Shahsikant Yadav, Vineet Chauhan,  

Kavi Sammelan Organiser : Nagar Vikas Vibhag , UP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *