Sagar Kavi Sammelan MP

Sagar Kavi Sammelan MP

Date : 14 November 2021

Invited Poets : Akhil Jain, Saumya Srivastav, Shruti Jain, Amit Jain, Kuldeep Rangeela, Divyakamal Dhawaj, Rashmi Kiran

Occasion : Jain Festival

Kavi Sammelan Organizer : Akhand Digambar Jain Samaj, Silwani

Venue of Kavi Sammelan : Trimurti Mandir, Silwani, Sagar, Madhya Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *