Bhagwan Mahavir Jan Kalyan Mahotsav, Ashok Vihar, Delhi Kavi Sammelan

Bhagwan Mahavir Jan Kalyan Mahotsav, Ashok Vihar, Delhi Kavi Sammelan

Date : 17 April 2019

Invited Poets : Arun Gemini, Gaurav Sharma, Sudeep Bhola, Ashok Charan, Mumtaz Naseem, Ved Prakash Ved, Vishnu Saxena

Occasion of Kavi Sammelan : Bhagwan Mahavir Jan Kalyan Mahotsav

Kavi Sammelan Venue : Digamber Jain Mandir, Ashok Vihar

Kavi Sammelan Organiser : Ashok Vihar Digamber Jain Society 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *