Jain Kavi Sammelan Banswada, Rajsthan

Jain Kavi Sammelan Banswada, Rajsthan

Date :  15 April 2019

Invited Poets : Sunil Vyas, Prerna Thakrey, Manoj Gurjar, Sampat Surila, Sandip Jain Shaurya, Kamal Manohar

Venue of Kavi Sammelan :  Bahubali Colony, Banswada, Rajsthan

Kavi Sammelan Organiser :  Jain Samaj Bahubali Colony, Banswada, Rajsthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *