Akhil Bharatiya Kavi Sammelan, Garoth

Akhil Bharatiya Kavi Sammelan, Garoth

Date : 10 October 2019

Invited Poets : Surendra Sharma, Sita Sagar, Shambhu Shikhar, Subhash Kabra , Rahat Indori

Venue of Kavi Sammelan : Indore

Occasion of Kavi Sammelan :  Stand Up for Peace

Kavi Sammelan Organiser : Vishwanath Gurukul 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *