Hastinapur Kavi Sammelan

Hastinapur Kavi Sammelan

Date : 03 November 2017

Venue Kavi Sammelan : Shanti Nath Digamber Jain Bada Mandir, Hastinapur

Invited Poets : Chirag Jain, Vishnu Saxena, Anamika Amber, Pankaj Angar, Pankaj Fankar, Saurabh Jain, Suarabhi Jain, Kamlesh Jain Basant, Neeraj Jain, Balwant Ballu

Kavi Sammelan Organizer : Shanti Nath Digamber Jain Bada Mandir, Hastinapur

Manch Sanchalak : Chirag Jain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *