Jain Samaj Kavi Sammelan, Raipur

Jain Samaj Kavi Sammelan, Raipur

Date : 13 April 2019

Invited Poets : Vinit Chauhan, Chirag Jain, Charanjeet Charan, Rajesh Chetan, Gajendra Priyanshu, Namrta Jain

Sanchalan : Chirag Jain

Venue of Kavi Sammelan : M G Road Raipur

Occasion of Kavi Sammelan : Jain Kavi Sammelan 

Kavi Sammelan Organiser : Jain Samaj 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *