Jain Samaj Udaipur Kavisammelan

Jain Samaj Udaipur Kavisammelan

Date  : 18 November 2017

Invited Poets : Anamika Amber, Saurabh Jain Suman, Munna Battery, Ajatshatru, Ekta Arya, Nisha Muni Gaur, Kanu Pandit, Deepak Pareek

Kavi Sammelan Organizer : Sakal Digamber Jain Samaj, Udaipur

Venue of Kavi Sammelan : Nagar Nigam Prangan, Udaipur, Rajasthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *