Shriram Kavi Sammelan New Delhi

Shriram Kavi Sammelan New Delhi

Date : 18 November 2017

Venue Kavi Sammelan : Sriram Center of Performing Arts, Delhi

Invited Poets : Gopaldas Neeraj, Uday Pratap Singh, Bal Swaroop Rahi, Kunwar Bechain, Lakshmi Shankar Vajpai, Sudip Bhola, Tahir Faraz, Sampat Saral, Kavita Tiwari, Kirti Kale, Ranjit Singh Chauhan, Shashank Prabhakar

Kavi Sammelan Organizer : DCM Limited

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *