Nirantar Neeraj Lucknow Kavi Sammelan

Nirantar Neeraj Lucknow Kavi Sammelan

Date : 03 January 2019

Invited Poets : Uday Pratap Singh, Vishnu Saxena, Vineet Chauhan, Dinesh Raghuvanshi, Banaj Kumar Banaj, Gunveer Rana, Ashok Bhati, Sarvesh Asthana, Mukul Mahan, Abhay Nirbhik, Poonam Verma, Kshitij Kumar, Shashank Prabhakar

Venue of Kavi Sammelan : Lucknow

Occasion of Kavi Sammelan :   Birth Anniversary of Gopal Das Neeraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *