Pahal Lakimpur Kavi Sammelan

Pahal Lakimpur Kavi Sammelan

Invited Poets : K K Agnihotri, Manika Dube, Lalit Deepak, Kamal Agney, Durgesh Dube, Shrikant Shri, Shashank Pandey, Vishesh Sharma, Anil Amal

Venue of Kavi Sammelan :   Lakhimpur Kheeri

Kavi Sammelan Organiser :   Pahal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *