Saharanpur Kavi Sammelan

Saharanpur Kavi Sammelan

Invited Poets :Sapna Soni, Vineet Chauhan, Popular Merathi, Arjun Sisodiya, Anil Agravanshi, Sonal Jain, Visnhu Saxena, Praveen Shukla 

Date : 14 October 2022

Venue of Kavi Sammelan :  Saharanpur Uttar Pradesh 

Kavi Sammelan Organiser :    Jain Milan Saharanpur 

Occasion : Digamber Jain Varshik Gajrath Yatra Mahotsav 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *